1.10.2023 17.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Sloboda povolaných v Kristovi spojené so slávnosťou Poďakovania za úrody zeme.

Piesne: 374, 701, 203, 348 a antifóna 77.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 100
Epištola – Fil 4,4-9
Evanjelium – L 12,22-31
Kázeň – L 12,13-21

Michal Findra