24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Vyslobodenie z otroctva smrti.

Piesne: 187, 643, 201, 676 a antifóna 68.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – 5.M 30,15-20
Epištola – Filem 1-21
Evanjelium – J 11,20-27
Kázeň – Žid 10,35-39

Michal Findra