Zborové MoS

Clipboard01„KEĎ BUDETE PROSIŤ OTCA O NIEČO, DÁ VÁM TO V MOJOM MENE. DOTERAZ STE O NIČ NEPROSILI V MOJOM MENE. PROSTE A VEZMETE, ABY VAŠA RADOSŤ BOLA ÚPLNÁ.“

Ján 16:23-24

Milé sestry a bratia, chceme sa Vám prihovoriť my, ktorí sa stretávame ako Modlitebné spoločenstvo ECAV v Poprade. Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV na Slovensku je súčasť vnútromisijného života našej drahej evanjelickej cirkvi a je to spoločenstvo tých sestier a bratov, ktorí kladú mimoriadny dôraz na modlitbu. MoS nie je nový spolok v cirkvi, ale je to spoločenstvo tých, ktorí si želajú, aby modlitebný život v cirkevnom zbore bol vrúcnejší a horlivejší a sami takýto život praktizujú vo svojom súkromí, a tiež na spoločných stretnutiach.

Modlitebné spoločenstvo v našom Cirkevnom zbore ECAV Poprad má oficiálny dátum vzniku 7. 7. 2002. V túto nedeľu sa stala skutočnosťou túžba niekoľkých sestier, ktoré sa dovtedy pri modlitbách a Slove Božom schádzali v domácnostiach. O tom, že Svätý Duch požehná dobré dielo, sme sa mohli presvedčiť aj v tomto konkrétnom prípade. Počiatočný počet 3 až 5 osôb narástol na terajší 16 i viac modlitebníkov.

MoS - rukyOsobné vyznanie člena MoS ECAV:

1/ Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, je mojím jediným Spasiteľom a zvrchovaným Pánom. Jemu patrí môj život.

2/ Božie slovo Biblie je pre mňa pravidlo viery a života. Čítam a študujem si ho denne, a pod vedením Ducha Svätého, chcem toto slovo žiť v rodine i v zbore.

3/ V Modlitebnom spoločenstve chcem záväzne zotrvať, pravidelne v sobotu sa s bratmi a sestrami MoS modlievať a očakávať vo viere na splnenie Božích sľubov o duchovnom prebudení v cirkvi a spoločnosti.

4/ Podľa svojich darov a schopností od Boha mi daných, chcem byť svedkom o spasení v Kristu Ježišovi, a to pri osobnej i masovej misii a evanjelizácii a brať na seba aj utrpenie pre meno Pána Ježiša Krista.

Túžba Modlitebného spoločenstva je, aby naša cirkev bola duchovne krásna, čistá a bez úhony. (Ef 5:27)

MoS je otvorené pre všetkých ďalších modlitebníkov, ktorých pozýva ku spoločným modlitbám a ponúka i možnosť stať sa registrovaným či neformálnym členom MoS Cirkevného zboru ECAV Poprad.

Počas celého roka sa pravidelne schádzame k spoločným modlitbám každý štvrtok o 16:30 h v zborovej miestnosti CZ na Ulici 1. mája č. 1 v Poprade. Taktiež ponúkame možnosť modlitebných stíšení aj v súkromí domácnosti za potreby v rodine.

Aktivity MoS ECAV

MoS ECAV organizuje podujatia na rôznych úrovniach.

Seniorátne stretnutie MoS ECAV sa koná vždy v inom cirkevnom zbore nášho seniorátu. Stretnutia sú tematicky zamerané a tému rozvinie pozvaný hosť i prítomní v diskusii. Veľmi zaujímavá bola napr. téma o misii v africkej Zambii, kde pôsobí sestra Zuzka Kovalčíková z CZ ECAV Batizovce.

Konferencia MoS ECAV každoročne v marci hodnotí svoje aktivity a plánuje ďalšie na nové obdobie. Prítomní členovia MoS z celej vlasti sa však tešia aj na hodnotné prednášky fundovaných prednášateľov na vybraté témy. Hostiteľom v poradí 21. konferencie MoS ECAV bol v roku 2010 náš popradský CZ.

MoS - ruky 2Biblicko-rekreačný týždeň MoS ECAV je tiež každoročná celocirkevná aktivita, konajúca sa vždy v októbri v Herľanoch. Päťdňový pobyt má svoju tému, ktorú prednášatelia predstavia z rôznych aspektov. Neodmysliteľnú súčasť pobytu tvoria ranné a večerné pobožnosti, semináre a misijné služby Božie v niektorom blízkom cirkevnom zbore. V priebehu každého dňa účastníci vysielajú množstvo modlitieb za veci Božie, i tohto sveta, za potreby blížnych, i samotných modlitebníkov. Požehnané dni prežité v tomto bratsko-sesterskom spoločenstve považujú všetci zúčastnení za veľké duchovné obohatenie svojej viery a povzbudenie do ďalšej služby na Pánovej vinici.

Mgr. Zuzana Valeková, koordinátorka MoS CZ ECAV Poprad

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.