Zborové MoS

Clipboard01„KEĎ BUDETE PROSIŤ OTCA O NIEČO, DÁ VÁM TO V MOJOM MENE. DOTERAZ STE O NIČ NEPROSILI V MOJOM MENE. PROSTE A VEZMETE, ABY VAŠA RADOSŤ BOLA ÚPLNÁ.“

Ján 16:23-24

Milé sestry a bratia, chceme sa Vám prihovoriť my, ktorí sa stretávame ako Modlitebné spoločenstvo ECAV v Poprade. Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV na Slovensku je súčasť vnútromisijného života našej drahej evanjelickej cirkvi a je to spoločenstvo tých sestier a bratov, ktorí kladú mimoriadny dôraz na modlitbu. MoS nie je nový spolok v cirkvi, ale je to spoločenstvo tých, ktorí si želajú, aby modlitebný život v cirkevnom zbore bol vrúcnejší a horlivejší a sami takýto život praktizujú vo svojom súkromí, a tiež na spoločných stretnutiach.

Modlitebné spoločenstvo v našom Cirkevnom zbore ECAV Poprad má oficiálny dátum vzniku 7. 7. 2002. V túto nedeľu sa stala skutočnosťou túžba niekoľkých sestier, ktoré sa dovtedy pri modlitbách a Slove Božom schádzali v domácnostiach. O tom, že Svätý Duch požehná dobré dielo, sme sa mohli presvedčiť aj v tomto konkrétnom prípade. Počiatočný počet 3 až 5 osôb narástol na terajší 16 i viac modlitebníkov.

MoS - rukyOsobné vyznanie člena MoS ECAV:

1/ Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, je mojím jediným Spasiteľom a zvrchovaným Pánom. Jemu patrí môj život.

2/ Božie slovo Biblie je pre mňa pravidlo viery a života. Čítam a študujem si ho denne, a pod vedením Ducha Svätého, chcem toto slovo žiť v rodine i v zbore.

3/ V Modlitebnom spoločenstve chcem záväzne zotrvať, pravidelne v sobotu sa s bratmi a sestrami MoS modlievať a očakávať vo viere na splnenie Božích sľubov o duchovnom prebudení v cirkvi a spoločnosti.

4/ Podľa svojich darov a schopností od Boha mi daných, chcem byť svedkom o spasení v Kristu Ježišovi, a to pri osobnej i masovej misii a evanjelizácii a brať na seba aj utrpenie pre meno Pána Ježiša Krista.

Túžba Modlitebného spoločenstva je, aby naša cirkev bola duchovne krásna, čistá a bez úhony. (Ef 5:27)

MoS je otvorené pre všetkých ďalších modlitebníkov, ktorých pozýva ku spoločným modlitbám a ponúka i možnosť stať sa registrovaným či neformálnym členom MoS Cirkevného zboru ECAV Poprad.

Počas celého roka sa pravidelne schádzame k spoločným modlitbám každý štvrtok o 16:30 h v zborovej miestnosti CZ na Ulici 1. mája č. 1 v Poprade. Taktiež ponúkame možnosť modlitebných stíšení aj v súkromí domácnosti za potreby v rodine.

Aktivity MoS ECAV

MoS ECAV organizuje podujatia na rôznych úrovniach.

Seniorátne stretnutie MoS ECAV sa koná vždy v inom cirkevnom zbore nášho seniorátu. Stretnutia sú tematicky zamerané a tému rozvinie pozvaný hosť i prítomní v diskusii. Veľmi zaujímavá bola napr. téma o misii v africkej Zambii, kde pôsobí sestra Zuzka Kovalčíková z CZ ECAV Batizovce.

Konferencia MoS ECAV každoročne v marci hodnotí svoje aktivity a plánuje ďalšie na nové obdobie. Prítomní členovia MoS z celej vlasti sa však tešia aj na hodnotné prednášky fundovaných prednášateľov na vybraté témy. Hostiteľom v poradí 21. konferencie MoS ECAV bol v roku 2010 náš popradský CZ.

MoS - ruky 2Biblicko-rekreačný týždeň MoS ECAV je tiež každoročná celocirkevná aktivita, konajúca sa vždy v októbri v Herľanoch. Päťdňový pobyt má svoju tému, ktorú prednášatelia predstavia z rôznych aspektov. Neodmysliteľnú súčasť pobytu tvoria ranné a večerné pobožnosti, semináre a misijné služby Božie v niektorom blízkom cirkevnom zbore. V priebehu každého dňa účastníci vysielajú množstvo modlitieb za veci Božie, i tohto sveta, za potreby blížnych, i samotných modlitebníkov. Požehnané dni prežité v tomto bratsko-sesterskom spoločenstve považujú všetci zúčastnení za veľké duchovné obohatenie svojej viery a povzbudenie do ďalšej služby na Pánovej vinici.

Mgr. Zuzana Valeková, koordinátorka MoS CZ ECAV Poprad