1.4.2024 2.slávnosť Veľkonočná

Slávnostné Služby Božie s témou: Vskutku vstal Pán.

Piesne: 149, 137, 600, 129 a antifóna: 36

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: Ž 93
Evanjelium: L 24,28-35
Kázeň: 1.Kor 15,50-58

Michal Findra