8.10.2023 18.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Poslušnosť lásky.

Piesne: 189, 229, 443, 461 a antifóna 50.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 131
Epištola – 1.tim 2,1-7
Evanjelium – Mk 10,17-27
Kázeň – 2M 20,1-17

Michal Findra