15.10.2023 19.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Sila viery.

Piesne: 190, 466, 202, 226 a antifóna 61.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 146
Epištola – 1.Tim 6,6-19
Evanjelium – Mk 2,1-12
Kázeň – Jk 5,13-16

Michal Findra