5.3.2023 2.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie – 2 .pôstna nedeľa – Reminiscere – Rozpomeň sa Zápas o posvätenie.

Piesne: 90, 101, 96, 94 a antifóna: 29

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — 1.M 15,1-12 a 17-18
Epištola — Fil 3,17-4,1
Evanjelium — J 3,14-21
Kázeň — Mk 12,1-12

Michal Findra

One comment

  1. Ďakujem za možnosť byť účastná na službách Božích, za napomenutie, povzbudenie a potešenie z interpretovaného Božieho slova a vďaka i za modlitbu za chorých aj hospitalizovaných. Vďaka Bohu ✝️ že je vždy s nami so svojou láskou. Z

Comments are closed.