6.1.2023 Zjavenie Krista Pána mudrcom od východu

Slávnostné služby Božie s témou Sláva Pánova.

Piesne: 55, 77, 638, 63 a antifóna 14

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Starozmluvný: Iz 60,1-6
Epištola: Ef 3,1-7
Evanjelium: Mt 2,-12
Kázeň: 2.Kor 4,1-6

Michal Findra