1.1.2023 Nový rok

Slávnostné Služby Božie na začiatok občianskeho roka – Obrezanie Krista Pána

Piesne: 39, 76, 61, 70 a antifóna: 22

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 8
Evanjelium – L 4,16-21
Kázeň – 1.M 16,13

Michal Findra