8.1.2023 1.nedeľa po Zjavení

Pravidelné Služby Božie s témou Ježišov krst – s rozvinutím témy na sviatosť Krstu Svätého

Piesne: 72, 289, 36, 59 a antifóna 24

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 43,1-7
Epištola – Sk 8,14-17
Evanjelium – Mt 3,13-17
Kázeň – J 1, 29-34

Michal Findra