15.1.2023 2.nedeľa po Zjavení

Pravidelné nedeľné SB 2.nedeľa po Zjavní s témou: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť.

Piesne: 210, 239, 358, 474 a antifóna: 21

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 36,6-10
Epištola – 1.K 12,1-11
Evanjelium – Ján 2,1-11
Kázeň – 2.M 33,18-23

Michal Findra