21.8.2022 10.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie na nedeľu pokánia – skaza mesta Jeruzalema

Piesne: 393, 332, 199, 535 a antifóna 80

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola: Fil 3,7-14
Evanjelium: Mt 13,44-46
Kázeň: Mt 25,14-30

Michal Findra