14.8.2022 9.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie spojené s témou: Prezieravá múdrosť

Piesne: 367, 493, 260, 465 a antifóna 62

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola: Fil 3,7-14
Evanjelium: Mt 13,44-46
Kázeň: Mt 25,14-30

Michal Findra