7.8.2022 8.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie spojené s témou: Výstraha pred zvodmi

Piesne: 195, 537, 196, 227 a antifóna 59

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola: Ef 5,8-14
Evanjelium: Mt 5,13-16
Kázeň: Mk 12,41-44

Michal Findra