28.8.2022 11.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s témou Pýcha a pokánie

Piesne: 190, 326, 201, 504 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola: Ef 2,1-10
Evanjelium: L 18,9-14
Kázeň: 2.Sam 12,1-15

Michal Findra