24.7.2022 6.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie spojené so slávnosťou pri 20-tom výročí založenia zborového Modlitebného spoločenstva (MoS)

Piesne: 368, 313, 203, 224 a antifóna 61

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 43,1-7
Epištola: Rim 6,3-8
Evanjelium: Mt 28,16-20
Kázeň: 2.Kor 10,3-6

Michal Findra