17.7.2022 5.nedeľa po Svätej Trojici

Nasledovanie a učeníctvo.

Piesne: 194, 446, 525, 473 a antifóna 54

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola 1.Kor 1,18-25
Evanjelium Lk 5,1-11
Kázeň 1.M 12,1-4a

Michal Findra