5.6.2022 1.slávnosť Svätodušná

Slávnostné Služby Božie na nedeľu Zoslania Ducha Svätého.

Piesne: 165, 147, 169, 173 a antifóna: 44

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – 147
Evanjelium – Ján 14,15-21
Kázeň – R 8,1-11

Michal Findra