12.6.2022 Svätá Trojica

Slávnostné Služby Božie na nedeľu Otca i Syna i Ducha Svätého a na slávnosť posvätenia chrámu Božieho v Poprade.

Piesne: 183, 261, 184, 580, 263 a antifóna: 73

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – 93
Evanjelium – Ján 3,1-15
Kázeň – R 11,32-36

Michal Findra