19.6.2022 1.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie na nedeľu s témou Medzi láskou a bohatstvom spojené so slávnosťou záveru školského roka.

Piesne: 374, 646, 200, 624 a antifóna: 60

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 107,1-3a 23-32
Epištola 2.K6,1-13
Evanjelium – Ján 3,1-15
Kázeň – L 16,19-31

Michal Findra