26.6.2022 2.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie na nedeľu s témou Vážne pozvanie.

Piesne: 189, 457,. 197, 220 a antifóna 84

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 30,2-13
Epištola 2.K – 8,7-15
Evanjelium – L 14,15-24
Kázeň – Jon 3

Michal Findra