13.2.2022 nedeľa Deviatnik

Nedeľné Služby Božie s témou: Nezaslúžená milosť.

Piesne: 195, 245, 202, 259 a antifóna 63.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 41
Epištola: 2.Kor 1,18-22
Evanjelium: Mt 20,1-16
Kázeň Jer 9,22-23

Michal Findra