Nový rok 2022

Služby Božie na začiatok Nového roka 2022 – Téma heslo roka 2022:
Ján 6,37b: (Ježiš hovorí) kto prichádza ku mne, nevyhodím ho;

Piesne: 61,68,72,75 a Antifóna: 22

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je audiozáznam kázne z Popradu.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na 4.adventnú nedeľu z Kežmarku.

Biblické texty:
Slávnostný žalm Žalm 8
Evanjelium J 6,32-40
Kázeň J 6,37b

Michal Findra