2.1.2022 Nedeľa po Novom roku

Pravidelné nedeľné Služby Božie. Téma: Cez ťažkosti k radosti

Piesne: 68, 76, 36, 58 a Antifóna 20

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz49,13-16
Epištola: 1.J1,1-4
Evanjelium:L 2,25-32
Kázeň – 1.J 1,1-4

Michal Findra