Zjavenie Krista Pána mudrcom od východu 2022

Služby Božie na sviatok Zjavenia

Piesne: 57, 77, 63, 73 a Antifóna: 19

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je audiozáznam kázne z Popradu.

Biblické texty:
Slávnostný žalm Žalm 72
Evanjelium Mt 2,1-12
Kázeň  Ján 1,15-18

Michal Findra