9.1.2022 1.nedeľa po Zjavení

Nedeľné Služby Božie s témou: Ježišov krst.

Piesne: 396, 292, 35, 59 a antifóna 14.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1.M 1,1-5
Epištola: R 6,1-11
Evanjelium: Mk 1,4-11
Kázeň Iz 42,1-9

Michal Findra