16.1.2022 2.nedeľa po Zjavení

Nedeľné Služby Božie s témou: Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť.

Piesne: 72, 558, 36, 252 a antifóna 18.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu je na pozretie nahrávka skrátených Služieb Božích pre TV Poprad.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1.Sam 3,1-10
Epištola: 1.Kor 6,12-20
Evanjelium: Ján 1,43-51
Kázeň 1.Kor 2,1-10

Michal Findra