17.10.2021 20.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou Stratená príležitosť .

Piesne: 195, 551, 182, 498 a antifóna: 84

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 96,1-9
Epištola: 1.Tes 1,1-10
Evanjelium: Mk 10,13-16
Kázeň: L 16,14-18

Michal Findra