10.10.2021 19.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou Sila viery.

Piesne: 188, 454, 358, 623 a antifóna: 59

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 25,1-9
Epištola: Fil 4,1-9
Evanjelium: Mk 2,1-12
Kázeň: L 5,17-26

Michal Findra