3.10.2021 18.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou povinnosť lásky a na sviatok poďakovania za úrody zeme.

Piesne: 381, 403, 198, 356 a antifóna: 76

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Tu si môžete pozrieť výzdobu v našich kostoloch:

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 65,2-14
Epištola: 2.Kor 6,9-15
Evanjelium: Mk 8,1-9
Kázeň: L 12,13-21

Michal Findra