26.9.2021 17.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou Sloboda povolaných v Kristovi.

Piesne: 186, 444, 203, 466 a antifóna: 60

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Spišskej Sobote.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 25,1-9
Epištola: Fil 2,1-13
Evanjelium: L 14,1-6
Kázeň: L 14,12-14

Michal Findra