24.10.2021 21.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou V boji o dokonalosť.

Piesne: 391, 255, 204, 463 a antifóna: 60

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 3.M 19,1-2 a 15-18
Epištola: 1.Tes 2,1-8
Evanjelium: Mt 5,38-48
Kázeň: L 12,49-59

Michal Findra