5.4.2021 2.slávnosť Veľkonočná

Slávnostné služby Božie na ktorých nás sprevádzali Emauzskí učeníci a Pán Ježiš bol pre nás vzorom pre evanjelizáciu.

Piesne: 121, 137, 131, 129 a antifóna 36.

Audiozáznam kázne Božieho slova

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 96
Evanjelium – L 24,28-35
Kázeň – L 24,13-35

Michal Findra