11.4.2021 1.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie boli kvôli korone nahrávané na záznam. Téma nedele bola Blahoslavená viera.

Piesne: 130, 145, 126, 600 a antifóna: 35

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Texty z Biblie:
Starozmluvný text: Ž16
Epištola: 1.Pt 1,3-9
Evanjelium: Ján 20,19-23
Kázeň: L 24,36-49

Michal Findra