17.2.2021 začiatok pôstu

Večerné služby Božie na začiatok pôstneho obdobia. Úvod zo rozvažovania nad 1.misijnou cestou apoštola Pavla.

Piesne: 108, 117, 415 a antifóna 78.

Biblické texty:
Žalm 1
Kázeň: Sk 13,1-3

Michal Findra