3.1.2021 Nedeľa po Novom roku

Hospodin je pre nás veľkým požehnaním. Ako? To bolo účelom nášho uvažovania nad proroctvom Zachariáša pri narodení jeho syna Jána, neskoršieho Jána Krstiteľa. Nižšie máme videozáznam zo Služieb Božích a aj audiozáznam kázne. Všetko sme nahrávali v súkromí, kvôli zákazu stretávania a združovania pre koronakrízu. Nezabudnite posielať Novoročné priania pre náš cirkevný zbor. Viac je o tom v oznamoch a v prvej pripnutej správe na tomto webe.

Piesne: 73, 76, 648, 633 Antifóna: 23

Pripájame aj služby Božie na túto nedeľu z Tatranského seniorátu

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz61,1-4 a 9-11    
Epištola:1.J 5,11-13 
Evanjelium:L 2,41-52
Kázeň – L 1,68-80   

Michal Findra