Zjavenie Krista Pána mudrcom 2021

Na záver Vianočných sviatkov sme nazreli na betlehemské nivy, kde sa pastierom zjavili anjeli, Ako zvyčajne pripájame video aj audio záznamy.

Piesne: 54, 77, 592, 39 Antifóna: 16

Pripájame aj služby Božie na sviatok Zjavenia z Tatranského seniorátu

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Ž 131 
Evanjelium– Mt 2,1-12
Kázeň – L 2,8-20   

Michal Findra