Nový rok 2021 – Služby Božie zo Stráž

Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec! je výzva hesla roka 2021. Využili sme ešte možnosť v starom roku 2020 a mali sme Služby Božie v Strážach, kde sme uvažovali nad výzvou od Pána Ježiša.

Piesne: 59, 553, 36, 75 Antifóna: 22

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Nový rok 2021 z Tatranského seniorátu.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 93 
Evanjelium – L 6,26-36
Kázeň – L 6,36   

Michal Findra