22.11.2020 posledná nedeľa cirkevného roka – nedeľa večnosti

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, na ktorých sme sa pomohli opätovne stretnúť po vyše mesiaci. Sme veľmi vďační. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 191, 683, 358, 676 Antifóna: 89

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v kostole v Ľubici.

Texty:
Starozmluvný text – Jer 23,1-6 
Epištola – Kol 1,9-20
Evanjelium – L 12,35-43
Kázeň – Zj7,9-17   

Michal Findra