3.nedeľa po Svätej Trojici 28.6.2020

Prinášame zvukový záznam zo služieb Božích z kostola v Poprade.

Na tomto odkaze si ich môžete vypočuť.

Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66
Texty: SZ text – Žalm 16; Epištola – Gal 5,1 a 13-25; Evanjelium – L 15,8-10
Kázeň – 1.Kor 15,1-9

Michal Findra