10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Vďačnosť je ovocím Ducha.

Piesne: 194, 352, 649, 348 a antifóna 61.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 103,1-8
Epištola – Žid 12,18-29
Evanjelium – L 19,1-10
Kázeň – L 17,11-19

Michal Findra