27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Boží dar reči.

Piesne: 214, 552, 202, 227 a antifóna 58.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť audiozáznam Služieb Božích aj na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Iz 29,13-16
Epištola – Skutky 9,1-9
Evanjelium – Mk 7,31-37
Krst – Mt 3,16-17
Kázeň – Iz 29,17-24

Michal Findra