11.6.2023 1.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie na nedeľu s témou: Medzi láskou a bohatstvom

Piesne: 195, 245, 200, 642 a antifóna 61.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 30
Epištola – Gal 1,11-24
Evanjelium – L 16,19-31
Kázeň — 1.J 4,16-21

Michal Findra