13.11.2022 22.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: Posledný súd. Predposledná nedeľa cirkevného roka

Piesne: 186, 686, 689, 688 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Evanjelium – Mt 25,31-46
Kázeň – L 18,1-8

Michal Findra