6.11.2022 21.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: Znamenia konca času. Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Piesne: 192, 694, 200, 661 a antifóna: 83

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

https://youtu.be/XXt2a4pXyj0

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Jób 19, 23-27a
Epištola – 2.Tes 2,1-5 a 13,17
Evanjelium – L 17,20-25
Kázeň – L 17,20-24

Michal Findra