4.9.2022 12.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s témou Boží dar reči a slávnosť začiatku školského roka

Piesne: 381, 648, 203, 624 a antifóna 64

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 29,17-24
Epištola: Sk 9,1-9
Evanjelium: Mk 7,31-37
Kázeň: Sk 9,10-20

Michal Findra