11.9.2022 13.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s témou Môj blížny

Piesne: 192, 548, 197, 251 a antifóna: 52

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 51,3-13
Epištola: 1.Tim1,12-17
Evanjelium: L 10,25-37
Kázeň: L 10,36-37

Michal Findra