18.9.2022 14.po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s témou Vďačnosť je ovocím Ducha

Piesne: 575, 329, 341, 227 a antifóna: 61

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Evanjelium: L 17,11-19
Kázeň: Iz 12,1-6

Michal Findra