6.2.2022 posledná nedeľa po Zjavení

Nedeľné Služby Božie s témou: Ježišovo premenenie.

Piesne: 333, 44, 40, 466 a antifóna 17.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2.Kr 5,1-14
Epištola: 1.Kor 9,24-27
Evanjelium: Mt 17,1-9
Kázeň 2.Moj 34,29-35

Michal Findra