6.6.2021 1.nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Medzi láskou a bohatstvom.

Piesne: 374, 549, 200, 224. Antifóna 55

Tu si môžete pozrieť videozáznam celých Služieb Božích:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ozeáš 5,15-6,6
Epištola: Rim 4,13-25
Evanjelium: L 16,19-31
Kázeň: L 16,19-21

Michal Findra